Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

Boinx Software GmbH
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)
Deze overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individu of een rechtspersoon, "De Licentiehouder") en Boinx Software International GmbH ("De Licentiegever") voor het softwareproduct FotoMagico ("Het Product"). Het Product bestaat uit verschillende bestanden, waaronder een applicatie die in elektronische vorm wordt gedistribueerd door deze te downloaden van het internet.

Door het Product te installeren of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, verwijdert u onmiddellijk alle kopieën van het ongebruikte Product van uw apparaten voor massaopslag. Het Product wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals door andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen.

Verlening van licentie
A. Boinx Software verleent Licentienemer een niet-overdraagbare licentie om het Product te gebruiken op alle producten van het Apple-merk waarop Mac OS X draait, die u bezit of beheert en zoals toegestaan door de "Gebruiksregels". Het Product wordt u in licentie gegeven, niet verkocht

B. Deze licentie staat u niet toe het Product te gebruiken op enig Apple Apparaat waarvan u niet de eigenaar bent of waarover u niet beschikt, en u mag het Product niet verspreiden of beschikbaar maken via een netwerk. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag het Product, updates of enig deel daarvan niet kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode daarvan te achterhalen, wijzigen of er afgeleide werken van maken. Elke poging om dit te doen is een schending van de rechten van de Licentiegever en zijn licentiegevers.

Gebruiksregels
A. Indien u een individu bent handelend in uw persoonlijke hoedanigheid, mag u het Product downloaden en gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op elk product van het Apple merk waarop Mac OS X draait ("Mac Computer") en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt.

B. Als u een commerciële onderneming of onderwijsinstelling bent, mag u het Product downloaden voor gebruik door ofwel (a) één enkel individu op elk van de Mac Computer(s) die dat individu gebruikt en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt, ofwel (b) meerdere personen op één enkele gedeelde Mac Computer waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. Eén enkele werknemer kan bijvoorbeeld een Product gebruiken op zowel zijn desktop Mac Computer als zijn laptop Mac Computer, of meerdere studenten kunnen een Product na elkaar gebruiken op één enkele Mac Computer in een mediatheek of bibliotheek. Voor de duidelijkheid: voor elke Mac Computer die door meerdere gebruikers in serie wordt gebruikt, is een aparte licentie nodig.

Toestemming voor gebruik van gegevens
U stemt ermee in dat Licentieverstrekker periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelt en gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur, om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot het Product te vergemakkelijken. Licentiegever mag deze informatie gebruiken, zolang deze in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om zijn producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren.

Productgarantie en aansprakelijkheid
DE LICENTIEHOUDER ERKENT DAT HET PRODUCT WORDT VRIJGEGEVEN OP EEN "AS IS" BASIS, EN DAT ER GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDT GEGEVEN MET BETREKKING TOT HET FUNCTIONEREN, DE VEILIGHEID, DE PRESTATIES OF HET EFFECT OP ANDERE SOFTWARE OF HARDWARE. DE LICENTIEGEVER IS NIET VERPLICHT OM ONDERHOUD, ONDERSTEUNING OF REVISIE VAN HET PRODUCT TE BIEDEN. ER ZIJN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS VAN TOEPASSING OP HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL DE LICENTIEGEVER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, DIRECTE, BESTRAFFENDE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE VORM VAN SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF VERLIES VAN GEGEVENS. DE LICENTIEHOUDER GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH DE LICENTIEGEVER, NOCH DE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET PRODUCT AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE LICENTIEHOUDER VOOR ENIG VERLIES, KOSTEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK GELEDEN DOOR DE LICENTIEHOUDER, DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK, DE WIJZIGING OF DE VERSPREIDING VAN HET WERK EN DE LICENTIEHOUDER GAAT ERMEE AKKOORD DE LICENTIEGEVER, ZIJN FUNCTIONARISSEN EN WERKNEMERS TE VRIJWAREN VAN DERGELIJKE CLAIMS.

Als u FotoMagico gebruikt om video te uploaden naar YouTube, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk door de Licentiegever. Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Duitsland.

Kredieten van derden
Het volgende is een lijst met credits voor het gebruik van de respectievelijke componenten van derden in de broncode voor FotoMagico.

PromiseKit

Copyright 2016-heden, Max Howell; mxcl@me.com

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen met de Software om te gaan, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden: De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

SwiftyStoreKit

Copyright @2015-2016 Andrea Bizzotto

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen met de Software om te gaan, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

ZIPFoundation

Copyright (c) 2017-2021 Thomas Zoechling (https://www.peakstep.com) Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de Software zonder beperkingen te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

iMedia-browser

Copyright ©2005-2013 door Karelia Software et al. Copyright ©2010-2020 door Jörg Jacobsen Copyright ©2010-2021 door Peter Baumgartner Copyright ©2010-2021 door Pierre Bernard

iMedia Browser is gebaseerd op code die oorspronkelijk is ontwikkeld door Jason Terhorst, verder ontwikkeld voor Sandvox door Greg Hulands, Dan Wood en Terrence Talbot. De nieuwe architectuur voor versie 2.0 is ontwikkeld door Peter Baumgartner. Er zijn ook bijdragen geleverd door Matt Gough, Martin Wennerberg en anderen, zoals aangegeven in de bronbestanden. Het iMedia Browser Framework is gelicentieerd onder de volgende voorwaarden:

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking te handelen in alle of substantiële delen van de Software, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

Bij herdistributie van de broncode moeten de oorspronkelijke voorwaarden zoals hier vermeld behouden blijven, inclusief deze lijst met voorwaarden, de disclaimer hieronder en de volgende copyrightmelding: Copyright (c) 2005-2012 by Karelia Software et al. Herverspreidingen in binaire vorm moeten op een voor de eindgebruiker zichtbare manier, bijvoorbeeld in het Over-venster, het Erkenningsvenster of iets dergelijks, ofwel a) de oorspronkelijke voorwaarden bevatten die hier worden genoemd, inclusief deze lijst met voorwaarden, de disclaimer die hieronder wordt genoemd en de bovengenoemde copyrightmelding, of b) de bovengenoemde copyrightmelding en een link naar karelia.com/imedia. Noch de naam van Karelia Software, noch Sandvox, noch de namen van de bijdragers aan iMedia Browser mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van de Software te onderschrijven of te promoten zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karelia Software of individuele bijdragers, voor zover van toepassing.

Disclaimer: DE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURS EN AUTEURS AANGEBODEN "IN DE HUIDIGE STAAT", ZONDER GARANTIE VAN WELKE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN, OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE. ©2004-2013 door Karelia Software

CoreGPX

Copyright (c) 2018 Vincent Neo

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen met de Software om te gaan, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

Fonkel

Copyright (c) 2006-2013 Andy Matuschak. Copyright (c) 2009-2013 Elgato Systems GmbH. Copyright (c) 2011-2014 Kornel Lesiński. Copyright (c) 2015-2017 Mayur Pawashe. Copyright (c) 2014 C.W. Betts. Copyright (c) 2014 Petroules Corporation. Copyright (c) 2014 Big Nerd Ranch. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen met de Software om te gaan, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

RxSwift

Copyright © 2015 Krunoslav Zaher, Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen met de Software om te gaan, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

Starscream

Copyright (c) 2014-2016 Dalton Cherry.

Starscream is gelicentieerd onder de Apache v2 Licentie.

swift-nio-zlib-ondersteuning

Copyright 2018, Apple Inc.

Gelicentieerd onder de Apache Licentie, versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand alleen gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software gedistribueerd onder de Licentie op een "AS IS" BASIS, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE SOORT, expliciet of impliciet. Raadpleeg de Licentie voor de specifieke taal met betrekking tot rechten en beperkingen onder de Licentie.

SPDX-Licentiekenmerk: Apache-2.0

SwiftPhoenixClient

Copyright (c) 2015 David Stump

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen met de Software om te gaan, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

BeatDetect

Gebruikt onder de MIT-licentie met toestemming van Daniel Iglesia

Auteursrecht (c) 2021 Daniel Iglesia

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen met de Software om te gaan, inclusief en zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden: De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

Kies taal