FotoMagicos användarvillkor

Licensavtal för slutanvändare av Boinx

Detta avtal är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en fysisk eller juridisk person, "Licenstagaren") och Boinx Software International GmbH ("Licensgivaren") för programvaruprodukten FotoMagico ("Produkten"). Produkten består av flera filer inklusive en applikation som distribueras i elektronisk form genom nedladdning från Internet.

Genom att installera eller på annat sätt använda Produkten samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta Licensavtal. Om du inte samtycker till villkoren i detta licensavtal ska du omedelbart radera alla kopior av den oanvända produkten från dina masslagringsenheter. Produkten skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, samt andra lagar och avtal om immateriella rättigheter.

Beviljande av licens

A. Boinx Software ger Licenstagaren en icke-överförbar licens att använda Produkten på alla Apple-märkta produkter som kör Mac OS X, som du äger eller kontrollerar och som tillåts enligt "Användningsreglerna". Produkten är licensierad, inte såld, till dig

B. Denna licens tillåter dig inte att använda Produkten på någon Apple-enhet som du inte äger eller kontrollerar, och du får inte distribuera eller göra Produkten tillgänglig via ett nätverk. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, omfördela eller underlicensiera den Licensierade Applikationen. Du får inte kopiera, dekompilera, bakåtkompilera, demontera, försöka härleda källkoden till, modifiera eller skapa derivat av Produkten, uppdateringar eller någon del därav. Varje försök att göra detta är en kränkning av licensgivarens och dennes licensgivares rättigheter.

Regler för användning

A. Om du är en individ som agerar i din personliga kapacitet får du ladda ner och använda Produkten för personligt, icke-kommersiellt bruk på alla Apple-märkta produkter som kör Mac OS X ("Mac-dator") som du äger eller kontrollerar.

B. Om du är ett kommersiellt företag eller en utbildningsinstitution får du ladda ner Produkten för användning av antingen (a) en enskild individ på var och en av de Mac-datorer som används av den individen som du äger eller kontrollerar eller (b) flera individer på en enda delad Mac-dator som du äger eller kontrollerar. Till exempel kan en enskild anställd använda en Produkt på både den anställdes stationära Mac-dator och bärbara Mac-dator, eller flera studenter kan seriellt använda en Produkt på en enda Mac-dator som finns på ett resurscenter eller bibliotek. För tydlighetens skull kräver varje Mac-dator som används seriellt av flera användare en separat licens.

Samtycke till användning av uppgifter

Du samtycker till att Licensgivaren kan samla in och använda tekniska data och relaterad information - inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system- och applikationsprogramvara och kringutrustning - som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (om någon) relaterad till Produkten. Licensgivaren kan använda denna information, så länge den är i en form som inte identifierar dig personligen, för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknik till dig.

Produktgaranti och ansvar

LICENSTAGAREN ÄR MEDVETEN OM ATT PRODUKTEN SLÄPPS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ATT DET INTE FINNS NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR FUNKTION, SÄKERHET, PRESTANDA ELLER EFFEKT PÅ ANNAN PROGRAMVARA ELLER MASKINVARA. LICENSGIVAREN ÄR INTE SKYLDIG ATT TILLHANDAHÅLLA UNDERHÅLL, SUPPORT ELLER REVIDERING AV PRODUKTEN. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLÄMPLIGA PÅ PRODUKTEN INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. LICENSGIVAREN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR SPECIELLA, INDIREKTA, DIREKTA, STRAFFANDE, FÖLJDSKADOR ELLER NÅGON ANNAN TYP AV SKADA, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN DATA. LICENSTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT VARKEN LICENSGIVAREN ELLER DE PERSONER SOM ANSVARAR FÖR UTVECKLINGEN AV PRODUKTEN SKALL VARA ANSVARIGA GENTEMOT LICENSTAGAREN FÖR FÖRLUSTER, KOSTNADER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM LICENSTAGAREN DRABBAS AV OCH SOM KAN UPPSTÅ GENOM ANVÄNDNING, ÄNDRING ELLER DISTRIBUTION AV ARBETET OCH LICENSTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA LICENSGIVAREN, DESS TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA SKADESLÖSA FRÅN ALLA SÅDANA ANSPRÅK.

Om du använder FotoMagico för att ladda upp video till YouTube samtycker du till att vara bunden av Villkor för YouTube.

Detta Avtal utgör parternas hela överenskommelse och kan inte ändras annat än skriftligen av Licensgivaren. Detta avtal ska regleras av Tysklands lagar.

Krediter från tredje part

Följande är en lista över krediter för användning av respektive tredjepartskomponenter i källkoden för FotoMagico.

PromiseKit

Copyright 2016-nuvarande, Max Howell; mxcl@me.com

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera Programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls: Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande skall ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG HANDLING, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

SwiftyStoreKit

Copyright @2015-2016 Andrea Bizzotto

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG HANDLING, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

ZIPFoundation

Copyright (c) 2017-2021 Thomas Zoechling (https://www.peakstep.com) Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG HANDLING, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

iMedia webbläsare

Copyright ©2005-2013 by Karelia Software et al. Copyright ©2010-2020 by Jörg Jacobsen Copyright ©2010-2021 by Peter Baumgartner Copyright ©2010-2021 by Pierre Bernard

iMedia Browser är baserad på kod som ursprungligen utvecklades av Jason Terhorst och vidareutvecklades för Sandvox av Greg Hulands, Dan Wood och Terrence Talbot. Den nya arkitekturen för version 2.0 utvecklades av Peter Baumgartner. Bidrag har också lämnats av Matt Gough, Martin Wennerberg och andra, vilket framgår av källfilerna. iMedia Browser Framework är licensierat enligt följande villkor:

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera alla eller väsentliga delar av programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

Vidaredistribution av källkod måste behålla de ursprungliga villkoren som anges här, inklusive denna lista över villkor, ansvarsfriskrivningen som anges nedan och följande upphovsrättsmeddelande: Copyright (c) 2005-2012 by Karelia Software et al. Vidaredistribution i binär form måste innehålla, på ett för slutanvändaren synligt sätt, t.ex. i fönstret About, Acknowledgments eller liknande, antingen a) de ursprungliga villkor som anges här, inklusive denna lista över villkor, den friskrivningsklausul som anges nedan och det ovannämnda upphovsrättsmeddelandet, eller b) det ovannämnda upphovsrättsmeddelandet och en länk till karelia.com/imedia. Varken namnet Karelia Software, Sandvox eller namnen på bidragsgivarna till iMedia Browser får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från programvaran utan föregående och uttryckligt skriftligt tillstånd från Karelia Software eller de enskilda bidragsgivarna, beroende på vad som är tillämpligt.

Friskrivningsklausul: Programvaran tillhandahålls av upphovsrättsinnehavaren och bidragsgivarna "i befintligt skick", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE OCH INTEGRITET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN TALAN OM KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV, ELLER ANDRA AFFÄRER MED, PROGRAMVARAN. ©2004-2013 av Karelia Software

KärnGPX

Copyright (c) 2018 Vincent Neo

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG HANDLING, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

Gnistrande

Upphovsrätt (c) 2006-2013 Andy Matuschak. Upphovsrätt (c) 2009-2013 Elgato Systems GmbH. Upphovsrätt (c) 2011-2014 Kornel Lesiński. Upphovsrätt (c) 2015-2017 Mayur Pawashe. Upphovsrätt (c) 2014 C.W. Betts. Copyright (c) 2014 Petroules Corporation. Copyright (c) 2014 Big Nerd Ranch. Alla rättigheter förbehållna.

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG HANDLING, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

RxSwift

Copyright © 2015 Krunoslav Zaher, Alla rättigheter förbehållna.

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG HANDLING, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

Starscream

Copyright (c) 2014-2016 Dalton Cherry.

Starscream är licensierad under Apache v2-licensen.

Stöd för swift-nio-zlib

Copyright 2018, Apple Inc.

Licensierat under Apache License, Version 2.0 ("Licensen"); du får inte använda denna fil annat än i enlighet med Licensen. Du kan få en kopia av licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen, distribueras programvaran enligt licensen "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Se licensen för det specifika språk som styr behörigheter och begränsningar under licensen.

SPDX-licens-identifierare: Apache-2.0

SwiftPhoenix-klient

Copyright (c) 2015 David Stump

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG HANDLING, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

BeatDetect

Används under MIT-licens med tillstånd av Daniel Iglesia

Upphovsrätt (c) 2021 Daniel Iglesia

Alla personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") beviljas härmed kostnadsfritt tillstånd att hantera Programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls: Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande skall ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA AFFÄRER MED PROGRAMVARAN.

Skapad den 1 maj 2021